TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
61 5 lượt 78 2 lượt 52 17 lượt
22 4 lượt 96 2 lượt 62 16 lượt
32 4 lượt 98 2 lượt 45 15 lượt
52 4 lượt 00 1 lượt 75 15 lượt
62 4 lượt 05 1 lượt 10 14 lượt
63 4 lượt 17 1 lượt 22 14 lượt
28 3 lượt 22 1 lượt 25 14 lượt
30 3 lượt 24 1 lượt 82 14 lượt
45 3 lượt 25 1 lượt 95 14 lượt
60 3 lượt 26 1 lượt 30 13 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 97 1 lượt 16 2 lượt
85 1 lượt 95 1 lượt 84 3 lượt
81 1 lượt 83 1 lượt 51 3 lượt
80 1 lượt 82 1 lượt 13 3 lượt
77 1 lượt 80 1 lượt 42 4 lượt
75 1 lượt 77 1 lượt 38 4 lượt
74 1 lượt 76 1 lượt 29 4 lượt
72 1 lượt 69 1 lượt 14 4 lượt
71 1 lượt 68 1 lượt 91 5 lượt
68 1 lượt 67 1 lượt 83 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
04, 11, 13, 14, 15, 16, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 58, 69, 70, 76, 78, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 99 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 99

Tin tài trợ